archives

Thiết kế thí nghiệm

This category contains 2 posts

Vai trò của thống kê trong sản xuất

Các bài liên quan: Độ biến thiên của chất lượng Tại sao phải giảm độ biến thiên Trong sản xuất hàng loạt, một trong những vấn đề cơ bản của chất lượng là tính biến thiên, phản ánh mức độ đồng nhất của sản phẩm tạo ra. Một quá trình có tính biến thiên thấp … Continue reading

Thiết kế thí nghiệm và hồi quy tuyến tính

Mục tiêu của bài viết này: Phân tích bằng ví dụ một cách dễ hiểu để thấy được vai trò của thiết kế thí nghiệm và hồi quy tuyến tính, cũng như các phân tích phương sai. Qua đó, vai trò của các nguồn biến thiên cùng với ý nghĩa của bậc tự do tương … Continue reading

Advertisements