you're reading...
Giáo dục

TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 2

Con học hết lớp 2 rồi mới post được bài này 😀

Tiếp nối bài các tiêu chuẩn thực hành toán học cho học sinh lớp 1.

Các link liên quan:

Tiêu chuẩn thực hành toán học của Mỹ: https://www.facebook.com/notes/nguyen-khoa-viet-truong/c%C3%A1c-ti%C3%AAu-chu%E1%BA%A9n-v%E1%BB%81-th%E1%BB%B1c-h%C3%A0nh-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9/10152037855374154

Tiêu chuẩn thực hành toán cho học sinh lớp 1

https://www.facebook.com/notes/nguyen-khoa-viet-truong/ti%C3%AAu-chu%E1%BA%A9n-th%E1%BB%B1c-h%C3%A0nh-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc-cho-h%E1%BB%8Dc-sinh-l%E1%BB%9Bp-1/10152221633459154

Link gốc: http://www.corestandards.org/Math/Content/2/introduction/

Giới thiệu

Ở lớp 2, thời lượng hướng dẫn trẻ nên tập trung bốn mảng quan trọng: (1) mở rộng hiểu biết về hệ đếm cơ số 10; (2) tính toán trôi chảy các phép cộng và trừ; (3) sử dụng các đơn vị chuẩn trong đo lường; và (4) mô tả và phân tích các dạng hình học.

 1. Học sinh mở rộng hiểu biết về hệ đếm cơ số 10. Điều này bao gồm các ý tưởng đếm bước 5, bước 10, và các bội số của trăm, chục, và đơn vị, cũng như mối liên hệ số với các đơn vị này, bao gồm cả việc so sánh. Học sinh hiểu được các ý nghĩa của từng số được viết trong hệ đếm thập phân (đến 1000), nhận biết được mỗi số tượng trưng cho hàng nghìn, hàng chục hay hàng đơn vị (ví dụ số 853 là 8 trăm + 5 chục + 3 đơn vị).
 2. Học sinh dùng hiểu biết của mình về phép cộng để phát triển khả năng cộng và trừ trong phạm vi 100. Các em giải quyết vấn đề trong phạm vi 100 bằng cách sử dụng hiểu biết của chúng về các mô hình cộng và trừ, từ đó phát triển, thảo luận và sử dụng các phương pháp tổng quát hóa, hiệu quả chính xác để tính tổng và hiệu của các số trong hệ thập phân, sử dụng hiểu biết về giá trị của hàng và các tính chất của toán tử. các em chọn lựa và ứng dụng các phương pháp chính xác phù hợp với ngữ cảnh và các con số liên quan đến việc tính nhẩm tổng và hiệu cho các con số chỉ có hàng chục hoặc hàng trăm.
 3. Học sinh nhận ra nhu cầu cần phải có các đơn vị chuẩn (centimet và inch) và sử dụng thước cũng như các dụng cụ đo khác với hiểu biết rằng việc đo tuyến tính liên quan đến sự lặp lại các đơn vị đo. Các em nhận ra rằng khi dùng đơn vị nhỏ hơn, chúng phải lặp lại nhiều lần đo hơn cho cùng một chiều dài cho trước.
 4. Học sinh mô tả và phân tích các dạng hình học bằng cách kiểm tra các cạnh và góc. Học sinh khảo sát, mô tả và suy luận về việc chia tách hình và kết hợp các hình để tạo thành các hình khác. Thông qua việc lắp ghép, vẽ và phân tích các dạng hình học 2 và 3 chiều, học sinh phát triển nền tảng cho việc hiểu các khái niệm diện tích, thể tích, tương đẳng, đồng dạng, đối xứng trong các cấp học sau.

Các toán tử và suy nghĩ đại số

 • Biểu diễn và giải quyết các vấn đề liên quan đến cộng và trừ.

+ Dùng phép cộng và trừ trong phạm vi 100 để giải quyết và vấn đề miệng 1, 2 bước liên quan đến việc thêm vào, lấy đi, bỏ cùng một chỗ, tách ra, so sánh với đại lượng chưa biết ở tất cả các vị trí… bằng cách dùng hình vẽ và phương trình với một ký hiệu cho số chưa biết để biểu diễn vấn đề.

 • Cộng và trừ trong phạm vi 20.

+ Cộng trừ trôi chảy trong phạm vi 20 bằng cách tính nhẩm. Cuối lớp 2, có thể thuộc lòng kết tất cả tổng của hai số có 1 chữ số.

 • Thao tác với các nhóm đối tượng để có nền tảng cho phép nhân.

+ Xác định xem một nhóm các đối tượng có số thành viên là chẳn hay lẻ, chẳng hạn như bằng cách bắt cặp hoặc đếm bước 2, viết một phương trình biểu diễn một số chẳn bằng hai số bằng nhau cộng lại.

+ Dùng phép cộng để tính tổng các đối tượng được xếp thành dãy hình chữ nhật trong phạm vi 5 hàng và 5 cột, viết phương trình để biểu diễn tổng của các phần bằng nhau.

Số và toán tử trong cơ số 10

 • Hiểu về giá trị của các hàng trong con số.

+  Hiểu 3 con số trong một số có 3 chữ số đại diện cho hàng trăm, chục và đơn vị; ví dụ như 706 là tương đương với 7 trăm, 0 chục và 6 đơn vị. Hiểu được các trường hợp đặc biệt sau:

– 100 có thể được xem như là 10 chục, được gọi là “trăm”.

– Các số 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 được xem như là một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hoặc chín trăm (và 0 chục và 0 đơn vị).

+ Đếm trong phạm vi 1000, theo các bước 5, 10 và 100.

+ Đọc và viết các số trong phạm vi 1000 sử dụng các số hệ cơ số 10, tên các số và các dạng mở rộng.

+ So sánh hai số có 3 chữ số dựa vào ý nghĩa của hàng trăm, chục và hàng đơn vị, dùng dấu “<”, “=” và “>” đề ghi lại kết quả so sánh.

 • Sử dụng hiểu về giá trị của các hàng và tính chất của các toán tử để cộng và trừ.

+ Cộng và trừ trôi chảy trong phạm vi 100 bằng cách dùng các chiến lược dựa vào giá trị hàng, tính chất của các toán tử, và/hoặc mối liên hệ giữa phép cộng và phép trừ.

+ Cộng trong phạm vi 4 con số có 2 chữ số bằng cách dùng các chiến lược dựa vào giá trị hàng và tính chất của các toán tử.

+ Cộng và trừ trong phạm vi 1000, dùng các mô hình đơn giản hay vẽ và các chiến lược dựa vào giá trị hàng, tính chất các toán tử, và/hoặc mối liên hệ giữa phép cộng và phép trừ; liên quan giữa cách giải và phương pháp viết ra. Hiểu rằng khi cộng hoặc trừ các số có 3 chữ số, ta cộng hoặc trừ hàng trăm theo hàng trăm, hàng chục theo hàng chục và hàng đơn vị theo hàng đơn vị, thỉnh thoảng cần phải kết hợp hoặc lấy bớt hàng chục hoặc hàng trăm.

+ Cộng nhẩm 10 và 100 vào một số cho trước 100-900, và trừ nhẩm 10 hoặc 100 từ một số cho trước 100-900.

+ Giải thích tại sao phải dùng các chiến lược cộng và trừ, sử dụng giá trị hàng và tính chất các toán tử.

Đo lường và số liệu

 • Đo và ước tính các chiều dài theo các đơn vị chuẩn.

+ Đo chiều dài của một vật nào đó bằng cách sử dụng các dụng cụ hợp lý như các loại thước thẳng, thước dây, thước mét…

+ Đo chiều dài của một vật 2 lần, dùng các đơn vị chiều dài khác nhau, cho ra hai kết quả khác nhau; mô tả hai kết quả bằng hai đơn vị đo khác nhau thì có liên hệ nhau thế nào.

+ Ước lượng chiều dài dùng các đơn vị inche, feet, centimet, và mét.

+ Đo để xác định một vật dài hơn vật kia bao nhiêu, diễn đạt chiều dài theo đơn vị đo đã chọn.

 • Liên hệ các phép cộng trừ đến chiều dài

+ Sử dụng phép cộng và trừ trong phạm vi 100 để giải quyết các vấn đề liên quan đến chiều dài trong cùng một đơn vị đo bằng cách vẽ ra (chẳng hạn như dùng thước để vẽ) và dùng các phương trình và ký hiệu cho con số chưa biết để diễn đạt vấn đề.+ Biểu diễn các con số bằng độ dài từ 0 đến một điểm trên trục số được vạch những đoạn bằng nhau để biểu diễn tổng và hiệu trong phạm vi 100 trên trục số.

 •  Tính toán với thời gian, đơn vị tiền.

+ Đọc và viết thời gian trên đồng hồ tương tự và đồng hồ số làm tròn đến 5 phút gần nhất, sử dụng các ký hiệu a.m. và p.m.

+ Giải các bài toán liên quan đến các tờ tiền đồng, đổi các đơn vị tiền.

 •  Biểu diễn và diễn dịch kết quả.

+ Tạo các dữ liệu đo lường bằng cách đo chiều dài của vài đối tượng làm tròn đến đơn vị đo gần nhất, hoặc lặp lại kết quả đo cho cùng một đối tượng. biểu diễn kết quả bằng biểu đồ đường.+ Vẽ đồ thị cột (cùng một đơn vị đo) để biểu diễn một tập dữ liệu trong phạm vi 4 nhóm. Giải các bài toán nhập vào, tách ra, so sánh vấn đề bằng cách sử dụng thông tin biểu diễn trên đồ thị cột.

Hình học

 • Suy luận về các dạng hình học và kích thước của chúng.

+ Nhận dạng và vẽ các dạng hình học có đặc tính cụ thể, chẳng hạn như cho trước số góc hoặc số mặt bằng nhau của hình. Xác định tam giác, tứ giác, ngũ giác, hình 6 cạnh, hình lập phương.

+ Chia hình chữ nhật thành các hàng và cột của các hình vuông bằng nhau và đếm để tìm tổng của chúng.

+ Chia hình tròn và hình chữ nhật thành 2, 3, 4 phần bằng nhau, mô tả phần được chia sử dụng các thuật ngữ, một nữa, một phần ba…và mô tả toàn bộ hình bằng các thuật ngữ hai nữa, ba phần một phần ba…nhận ra rằng các phần bằng nhau của một hình đồng nhất không cần phải có cùng hình dạng.

Biên dịch: nkvtruong

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: